Projecten

Projecten


Advies

Onderwijskundige Centrum TU Delft

Als toetsdeskundige in dienst van OCFocus heb ik veel docenten aan de TUDelft geholpen met het analyseren, evalueren en verbeteren van hun toetsen. Ook heb ik geadviseerd over het ontwerpen van nieuwe toetsen en toetsvormen, het gebruik van digitale toetsing, het geven van feedback, het gebruik van peer- en self-assessment, het maken van toetsbeleid, het invoeren van formatief toetsen, etc.

Voor het heraccreditatietraject van de beroepsopleiding advocaten bij de NOvA heb ik de onderwijskundige en projectmatige leiding gehad. Het traject resulteerde in een positief oordeel ten opzichte van de heraccreditatie en een aantal onderwijsinnovaties die door De Brauw geïmplementeerd zijn.


Samen met onderwijskundigen van verschillende faculteiten heb ik onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en wenselijkheid van het structureel toevoegen van formatief toetsen aan het onderwijs van de TU Delft. Hier hebben we vervolgens een adviesstuk over geschreven.

Onderwijsontwerp & Training

In reactie op de vraag naar goede begeleiding bij het invoeren van Engels vanaf groep 1 in het basisonderwijs heb ik het curriculum ‘Getting Started with English’ ontworpen. Het bestaat uit vier verschillende didactische workshops, gericht op zowel informeel als formeel gebruik van Engels in de klas, de cursussen ‘Spoken English for Primary Teachers’ level 1 & 2 en onderwijskundige begeleiding voor de school. Ik begeleid de leerkrachten met veel plezier naar meer zelfvertrouwen, spreekvaardigheid, didactische- en ontwerpvaardigheden en enthousiasme voor Engels in de klas. Nuffic heeft dit curriculum opgenomen in haar officiële nascholingsaanbod voor vvto-leerkrachten.

“Anneke, je hebt een fijne, rustige manier van lesgeven en begeleiden. De drempels (of bergen) heb je op een ‘makkelijke’ manier eigen laten maken.”

TU Delft Graduate School

Voor de Graduate School van de TUDelft heb ik samen met mijn (voormalige) collega deze training voor promovendi ontwikkeld over het ontwerp, de didactiek en de toetsing van onderwijs. Ik geef deze 10-12 keer per studiejaar en ontwikkel deze continue door naar aanleiding van feedback van deelnemers en mijn eigen evaluaties. De gemiddelde evaluatiescore voor deze cursus is een 8,7 en de trainersscore is 8,75. Onderwerpen zijn o.a, :‘constructive alignment’, leerdoelen schrijven, activerende didactiek, feedback, toetsconstructie en toetskwaliteit.

Onderwijskundige Centrum TU Delft

Eén van mijn voornaamste opdrachten voor OCFocus was het herzien, doorontwikkelen en geven van de BKO-cursus over toetsing en de bijhorende Proof of Competence. Vanuit de uitgangspunten van de kwaliteitseisen voor toetsing, activerend leren en directe toepasbaarheid voor het eigen onderwijs heb ik een cursus van vier sessies (studiebelasting 40 uur) ontworpen. Docenten onderzoeken eerst de theorie en praktijk van Assessment for Learning en de kwaliteitseisen, dan gaan ze aan de slag met de constructie van hun eigen toetsen, nakijkmodellen en het geven van feedback en ten slotte voeren ze een toetsanalyse uit. De verbinding tussen theorie en praktijk wordt continue gelegd en er vind reflectie plaats op wat docenten zelf ervaren tijdens de werkvormen en de eerdere ervaring met toetsing.

Kalisto Boeiend Basisonderwijs

Op aanvraag van Kalisto Boeiend-Basisonderwijs ontwerp en geef ik cursussen Engelse taalvaardigheid en didactiek voor leerkrachten in het basisonderwijs. Na analyse van de behoefte van de deelnemers wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het oefenen in diverse onderwijs-gerelateerde contexten. Deze cursussen zet ik in voor het groepsgewijs en individueel professionaliseren van leerkrachten binnen en buiten de stichting.


Ontwerp en geven van Masterclasses ‘Assessment’ bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, als onderdeel van het BKO equivalentietraject voor ervaren docenten.

Coaching & Begeleiding


Begeleiding bij de evaluatie en verbetering van het toetsinstrument van ITAV (Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden) tijdens de Heidag 2015.


Ontwerp, organisatie en begeleiding van het Dialoog ‘Formatief toetsen’ tussen docenten en studenten aan de TU Delft.


Begeleiding van het leerkrachtenteam van CBs Tamim bij het schrijven van leerdoelen voor het thematisch aanbieden van Engels (vvto).

Begeleiding van unit teams van KBs de Regenboog bij het invoeren en uitvoeren van vvto-Engels, o.a. door ondersteuning in het gebruik van de methode, het delen van ‘good practices’ en het bespreken van knelpunten.

Sinds 2012 begeleid ik studenten, met name leraren in opleiding, in het hoger onderwijs bij studieproblemen, het doen van onderzoek en het schrijven van scripties, veelal na afwijzing van de eerste versie. Het op tijd afronden van de scriptie en afstuderen is vaak essentieel voor het behoud van hun baan in het onderwijs.

Toetsing & Feedback

Door gebruik van psychometrische analyse heb ik de kwaliteit van toetsen geanalyseerd en advies gegeven over het van de toetsen en eventueel het aanpassen van het onderwijs voorafgaand aan de toetsen.

Voor ICLON geef ik BKO-trainingen ‘Testing & Assessment’. Dit doe ik zowel voor ICLON zelf als voor verschillende faculteiten. De training heb ik, aan de hand van afgesproken onderwerpen, zelf ontwikkeld en pas ik aan naar aanleiding van de vraag van de specifieke groepen deelnemers.

In reactie op de vraag naar meer kennis en vaardigheden van docenten over kwalitatief goed toetsen en feedback geven heb ik deze tweedelige workshop ontworpen. Deze pas ik aan naar aanleiding van de specifieke vraag en context van het onderwijs.


Als assessor van het BKO-traject bij de TUDelft heb ik portfolio’s beoordeeld en criterium-gerichte interviews afgenomen. Samen met de opleidingsdirecteur heb ik vervolgens besloten of het BKO-certificaat toegekend werd of niet.

Voor  Fontys Hogeschool heb ik als docent Engels de vakken Financial English, Telephoning & Meetings en CFE verzorgd en heb ik opgetreden als examinator voor CAE.

 

Voor de Hogeschool van Hall/Larenstein heb ik als docent Engels het vak Presentation Skills gegeven en als assessor was ik verantwoordelijk voor het afnemen van de eindassessments voor het eerste en tweede jaar.

Voor Hogeschooltaal heb ik zowel digitale leermiddelen als digitale toetsing ontwikkeld op B1-C1 niveau (Engels) voor gebruik door HBO-studenten.

Internationalisering & Engels

Herontwerp en geven van de BKO-cursus ‘Spoken English for Lecturers. Deze cursus is gericht op English as a Medium of Instruction en gaat met name in op de didactiek van het onderwijs geven in andere taal dan de eigen. Naast het behandelen van onderwerpen als signposting en het stellen van vragen, geven docenten elkaar feedback op colleges die van ze van elkaar observeren.


Individuele begeleiding van leerkrachten bij KBs de Regenboog d.m.v. lesobservaties en persoonlijke feedback.


Deze English as a Medium of Instruction cursus heb ik samen met een collega herzien, blended gemaakt en gegeven. De focus ligt gedeeltelijk op de eigen taal van de docenten en gedeeltelijk op de didactiek van het lesgeven in een andere taal dan de eigen taal van de docent en de meeste studenten. Onderwerpen zijn o.a. ‘signposting’, verhelderen, uitspraak, vragen stellen en interactie.

Coaching van het opleidingshoofd van AMFI op de gebieden van Engels en interculturele communicatie.