Projecten

Projecten


Onderwijskundig advies

Voor het heraccreditatietraject van de beroepsopleiding advocaten bij de NOvA heb ik de onderwijskundige en projectmatige leiding gehad. Het traject resulteerde in een positief oordeel ten opzichte van de heraccreditatie en een aantal onderwijsinnovaties die door De Brauw geïmplementeerd zijn.

Voor Babel heb ik onderwijskundig advies verleend ten bate van een grote aanbesteding voor taalonderwijs. Hiervoor heb ik meegeschreven aan het hoofdstuk over didactiek en onderwijsorganisatie en was ik sparringpartner voor de overige hoofdstukken. Ten slotte heb ik het hele stuk gelezen op consistentie en hoe het voldeed aan de eisen en de benodigde verbeteringen voorgesteld, welke doorgevoerd werden. Het harde werken van het hele team is beloond met een positief resultaat: Babel heeft de aanbesteding gewonnen.


Samen met onderwijskundigen van verschillende faculteiten heb ik onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en wenselijkheid van het structureel toevoegen van formatief toetsen aan het onderwijs van de TU Delft. Hier hebben we vervolgens een adviesstuk over geschreven.


Samen met twee collega onderwijskundigen heb een advies geschreven in het kader van het universiteitsbrede beleid over formatief toetsen. Eén van de punten die wij belangrijk vonden is geven van meer eigenaarschap van en meer inspraak in dit beleid aan docenten en studenten.  Om dit te bereiken hebben wij het Dialoog ‘Formatief Toetsen’ bedacht, ontworpen, georganiseerd en begeleid. Docenten en studenten gingen hierbij in verschillende samenstellingen aan de slag met vragen en uitspraken over formatief toetsen. De keuze van werkvormen leidden tot een heus dialoog en de resultaten van dit Dialoog hebben we verwerkt in het adviesrapport.

Ontwerp & Ontwikkeling

Al geruime tijd bestond het idee binnen het Onderwijskundig Centrum TEACH om voor de tutoren en student-assistenten alle informatie over het begeleiden van studenten tijdens vakken van de TU/e op te nemen in één E-learning cursus. Mij is gevraagd deze cursus te ontwerpen en te bouwen in de LMS. Na het formuleren van de leerdoelen, aan de hand van de benodigde vaardigheden voor het begeleiden van studenten, heb ik een zestal modules ontwikkeld: Motivation; Coaching for Learning; Giving Effective Feedback; The Systematic Problem Approach; Tutoring Project Groups; Tutoring Online. In iedere module wordt een stuk theorie uitgelegd. Deze theorie heb ik ondersteund met illustraties omdat ik het belangrijk vind dat ook (of juist!) een online cursus een sterk visueel component heeft. Vervolgens heb ik aan iedere module opdrachten toegevoegd om de theorie te verwerken en te verbinden met de praktijk. In het kader van Flipping the Classroom, heb ik op basis van deze opdrachten verdere verdiepingsopdrachten ontwikkeld die uitgevoerd zullen worden in de face to face of online praktijkbijeenkomst.

TU Delft Graduate School

Voor de Graduate School van de TUDelft heb ik, deels samen met een voormalige collega, deze training voor promovendi over het ontwerp, de didactiek en de toetsing van onderwijs ontworpen en ontwikkeld . Over een periode van 4 jaar gaf deze 10-12 keer per studiejaar en ontwikkelde ik deze continue door naar aanleiding van feedback van deelnemers en mijn eigen evaluaties. De gemiddelde evaluatiescore voor deze cursus is een 8,7 en de trainersscore is 8,75. Onderwerpen zijn o.a, :‘constructive alignment’, leerdoelen schrijven, activerende didactiek, feedback, toetsconstructie en toetskwaliteit. 

Samen met twee ‘collega’s’ van het onderwijskundig centrum TEACH heb ik de BKO-cursus “Teaching & Learning in Higher Education” herontworpen om deze geschikt te maken voor online onderwijs, zodat ook tijdens Corona-tijd docenten goed opgeleid kunnen worden. Deze cursus hebben we samen helemaal doorontwikkeld, inclusief LMS, online materialen, werkvormen en draaiboeken. Vervolgens hebben we ieder de cursus (3 x 3.5 uur) online gegeven via Canvas conferences, deze samen geëvalueerd en verbeteringen doorgevoerd. Ook in het studiejaar 2020-2021 zal “Teaching & Learning in Higher Education” voorlopig online aangeboden worden.

Onderwijskundige Centrum TU Delft

Eén van mijn voornaamste opdrachten voor OCFocus was het herzien, doorontwikkelen en geven van de BKO-cursus over toetsing en de bijhorende Proof of Competence. Vanuit de uitgangspunten van de kwaliteitseisen voor toetsing, activerend leren en directe toepasbaarheid voor het eigen onderwijs heb ik een cursus van vier sessies (studiebelasting 40 uur) ontworpen. Docenten onderzoeken eerst de theorie en praktijk van Assessment for Learning en de kwaliteitseisen, dan gaan ze aan de slag met de constructie van hun eigen toetsen, nakijkmodellen en het geven van feedback en ten slotte voeren ze een toetsanalyse uit. De verbinding tussen theorie en praktijk wordt continue gelegd en er vind reflectie plaats op wat docenten zelf ervaren tijdens de werkvormen en de eerdere ervaring met toetsing.

Herontwerp en uitvoering van de BKO-cursus ‘Spoken English for Lecturers’. Deze cursus is gericht op English as a Medium of Instruction en gaat met name in op de didactiek van het onderwijs geven in andere taal dan de eigen. Naast het behandelen van onderwerpen als signposting en het stellen van vragen, geven docenten elkaar feedback op colleges die van ze van elkaar observeren.


Ontwerp en geven van Masterclasses ‘Assessment’ bij de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, als onderdeel van het BKO equivalentietraject voor ervaren docenten.

Coaching & Begeleiding

Als toetsdeskundige bij het Onderwijskundig Centrum van de TUDelft heb ik veel docenten gecoacht bij het analyseren, evalueren en verbeteren van hun toetsen. Ook heb ik ondersteuning geboden bij het ontwerpen van nieuwe toetsen en toetsvormen, het gebruik van digitale toetsing, het geven van feedback, het gebruik van peer- en self-assessment, het maken van toetsbeleid, en het invoeren van formatief toetsen.


In mijn rol als onderwijskundig adviseur bij OCFocus heb ik tevens docenten bijgestaan op de gebieden van didactiek en ontwerp, onder andere door middel van het uitvoeren van peer reviews en het geven van feedback. 

Voor zeer ervaren docenten heeft de TU/e een alternatief voor het BKO-programma: het Intensive Dossier Program. Docenten schrijven in 3 dagen hun volledige BKO-dossier, intensief ondersteund door een persoonlijke coach. Ik heb met veel plezier als deze persoonlijke coach gefunctioneerd voor één van de docenten in het IDP van 2019-2020. Het was een interessante taak waarbij mijn kennis van alle BKO-competenties, het goed kunnen lezen en begrijpen van de assessment criteria en de toepassing hiervan op de praktijk van de docent, evenals het goed kunnen luisteren en meedenken met de docent goed van pas kwamen.

Op aanvraag van de faculteit Governance and Global Affairs heb ik een coachingstraject ontworpen voor een docent die zich graag wil didactisch wil verbeteren, in het bijzonder in het geven van onderwijs aan grote groepen studenten. De examencommissie heeft dit coachingstraject als voorwaarde gesteld voor het mogen behalen van het BKO-certificaat. Als coach zal ik samen met de docent doelen stellen en haar eigen onderwijs analyseren door middel van lesobservaties en feedback. Ook zullen we het onderwijs van een zeer goede docent analyseren om daar pointers uit te halen voor haar eigen onderwijs. Hiernaast zal ik haar didactisch advies, tips & tricks op maat geven en het proces in de gaten houden. Tenslotte zullen we samen evalueren en doelen voor de toekomst formuleren.

Eén van de speerpunten van het beleid voor 2030 van de TU Eindhoven is het invoeren van Challenge Based Learning. Ik ondersteun docenten die deze onderwijsvorm graag op willen nemen in het ontwerp van hun onderwijs. Dit varieert van docenten die al heel ver zijn in hun ontwerp en veel kennis hebben van CBL die met mij de puntjes op de i willen zetten tot docenten die erg enthousiast zijn maar nog weinig idee hebben hoe ze CBL zouden kunnen toepassen. Voor die laatste groep heb ik ook een design template ontworpen, waarmee het kader waarbinnen de Challenge gaat plaats vinden opgetekend kan worden.


Begeleiding van het leerkrachtenteam van CBs Tamim bij het schrijven van leerdoelen voor het thematisch aanbieden van Engels (vvto).

AMFI is een heel internationaal instituut. Zowel het docententeam als de medewerkers komen uit veel verschillende landen. Voor het leiden van dit team zijn naast de normale leiderschapsvaardigheden ook sterke interculturele communicatie vaardigheden en een specifieke beheersing van de Engelse taal nodig. Door middel van een coachingstraject heb ik het nieuwe opleidingshoofd van AMFI hiermee geholpen.


Het hoofd van het Product Evaluatie Laboratorium wilde in het kader van verdere professionalisering haar Engels, communicatievaardigheden en didactische vaardigheden verbeteren. Ik ben dit traject met haar aangegaan en heb haar over de periode van ruim een jaar gecoacht tot zowel haar vaardigheden als haar vertrouwen om deze in te zetten op het haar beoogde pijl waren.


Begeleiding bij de evaluatie en verbetering van het toetsinstrument van ITAV (Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden) tijdens de Heidag 2015.

Sinds 2012 begeleid ik studenten, met name leraren in opleiding, in het hoger onderwijs bij studieproblemen, het doen van onderzoek en het schrijven van scripties, veelal na afwijzing van de eerste versie. Het op tijd afronden van de scriptie en afstuderen is vaak essentieel voor het behoud van hun baan in het onderwijs.

Toetsing & Feedback

Voor ICLON geef ik BKO-trainingen ‘Testing & Assessment’. Dit doe ik zowel voor ICLON zelf als voor verschillende faculteiten. De training heb ik, aan de hand van afgesproken onderwerpen, zelf ontwikkeld en pas ik aan naar aanleiding van de vraag van de specifieke groepen deelnemers.


Als assessor van het BKO-traject bij de TUDelft heb ik portfolio’s beoordeeld en criterium-gerichte interviews afgenomen. Samen met de opleidingsdirecteur heb ik vervolgens besloten of het BKO-certificaat toegekend werd of niet.

Door gebruik van psychometrische analyse heb ik de kwaliteit van toetsen geanalyseerd en advies gegeven over het van de toetsen en eventueel het aanpassen van het onderwijs voorafgaand aan de toetsen.

Voor Hogeschooltaal heb ik zowel digitale leermiddelen als digitale toetsing ontwikkeld op B1-C1 niveau (Engels) voor gebruik door HBO-studenten.

In reactie op de vraag naar meer kennis en vaardigheden van docenten over kwalitatief goed toetsen en feedback geven heb ik deze tweedelige workshop ontworpen. Deze pas ik aan naar aanleiding van de specifieke vraag en context van het onderwijs.

Voor  Fontys Hogeschool heb ik als docent Engels de vakken Financial English, Telephoning & Meetings en CFE verzorgd en heb ik opgetreden als examinator voor CAE.

 

Voor de Hogeschool van Hall/Larenstein heb ik als docent Engels het vak Presentation Skills gegeven en als assessor was ik verantwoordelijk voor het afnemen van de eindassessments voor het eerste en tweede jaar.

Engels in het basisonderwijs (vvto)

In reactie op de vraag naar goede begeleiding bij het invoeren van Engels vanaf groep 1 in het basisonderwijs heb ik het curriculum ‘Getting Started with English’ ontworpen. Het bestaat uit vier verschillende didactische workshops, gericht op zowel informeel als formeel gebruik van Engels in de klas, de cursussen ‘Spoken English for Primary Teachers’ level 1 & 2 en onderwijskundige begeleiding voor de school. Ik begeleid de leerkrachten met veel plezier naar meer zelfvertrouwen, spreekvaardigheid, didactische- en ontwerpvaardigheden en enthousiasme voor Engels in de klas. Nuffic heeft dit curriculum opgenomen in haar officiële nascholingsaanbod voor vvto-leerkrachten.

Het curriculum ‘Getting Started with English’ voer ik op dit moment uit bij KBs De Regenboog (3e jaar) en CBs Tamim (2e jaar).

“Anneke, je hebt een fijne, rustige manier van lesgeven en begeleiden. De drempels (of bergen) heb je op een ‘makkelijke’ manier eigen laten maken.”


Individuele didactische begeleiding van leerkrachten bij KBs de Regenboog in het kader van Engels in de klas. De begeleiding vindt plaats door middel van lesobservaties en persoonlijke feedback.

In januari 2020 werd ik benaderd door het vakblad ‘Jeugd in School en Wereld’ met de vraag of ik een artikel wilde schrijven voor hun lezers: leerkrachten in het basisonderwijs. Dat leek mij erg leuk om te doen dus ik ben aan de slag gegaan en heb een heel praktisch artikel geschreven vanuit mijn expertise met vvto.  Het artikel heet “Help leerlingen jou te begrijpen – Instructie geven in het Engels” en gaat over het geven van instructie in het Engels en het ondersteunen van de leerlingen in het zelf gebruiken van Engels in de klas.

In het kader van de ‘Maand van Taal en Wereldburgerschap in het Basisonderwijs’ van Nuffic, de online vervanging van de jaarlijkse conferentie, heb ik een online workshop ontworpen over instructie geven en taalsteun in de doeltaal. Ik zal deze in oktober 2020 gaan geven aan ongeveer 50 leerkrachten via een webinar applicatie.

Voor de jaarlijkse studiedag van de Kalisto Boeiend Basisonderwijs heb ik een workshop over Total Physical Response ontworpen en gegeven. Vooral het vele zelf mee kunnen doen met de oefeningen viel erg in de smaak bij de leerkrachten.

Op aanvraag van Kalisto Boeiend-Basisonderwijs ontwerp en geef ik cursussen Engelse taalvaardigheid en didactiek voor leerkrachten in het basisonderwijs. Na analyse van de behoefte van de deelnemers wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het oefenen in diverse onderwijs-gerelateerde contexten. Deze cursussen zet ik in voor het groepsgewijs en individueel professionaliseren van leerkrachten binnen en buiten de stichting.

Begeleiding van unit teams van KBs de Regenboog bij het invoeren en uitvoeren van vvto-Engels, o.a. door ondersteuning in het gebruik van de methode, het delen van ‘good practices’ en het bespreken van knelpunten.